Algemene voorwaarden van Webactueel

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  • Gebruiker: Webactueel (https://webactueel.nl)
  • Opdrachtgever: de wederpartij van Gebruiker
  • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening

Artikel 2: Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gebruiker en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Rechtsverhouding

1. Gebruiker zal zijn werkzaamheden naar eigen inzicht kunnen indelen en uitvoeren. Hij staat niet in loondienst van Opdrachtgever.
2. Indien Gebruiker de werkzaamheden niet naar wens van Opdrachtgever uitvoert, kan laatstgenoemde aan opdrachtnemer in overweging geven de werkzaamheden op een andere wijze uit te voeren. Indien opdrachtnemer niet bereid is aan dit verzoek te voldoen, hetgeen Gebruiker vrijstaat, is Opdrachtgever bevoegd de opdracht op te zeggen met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.Artikel

Artikel 4: Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door de Gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen. Tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken
kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de Gebruiker daaraan niet gebonden.
De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig
deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft
Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Gebruiker is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte
onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een
volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie
van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade
lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten
werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering
daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Gebruiker de
Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst
een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal Gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van
omstandigheden die aan Gebruiker kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Contractduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen Gebruiker en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst
anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit
nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk ingebreke te
stellen.

Artikel 8: Honorarium

1. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijke bestede uren. Het
honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden
verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
2. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.
4. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van
dit honorarium of tarief.
5. Voorts is Gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten
aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
6. Bovendien mag Gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk
overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Gebruiker, dat in redelijkheid niet van Gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te
verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker zal de Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 9: Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is
gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 7 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
Opdrachtgever is als dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening
van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Gebruiker op de
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. Gebruiker heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,
vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder
daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de
kosten worden voldaan.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

10.1. De eigendom van geleverde zaken wordt door Gebruiker uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de
vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens
tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
10.2. Het staat de Opdrachtgever niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in
gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden danwel anderszins te bezwaren.
10.3. De Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Gebruiker de zaken aan Gebruiker ter beschikking te stellen en verleent reeds nu
onherroepelijk machtiging aan Gebruiker of aan de door Gebruiker aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden
ten einde de zaken mee te nemen.
10.4. Gebruiker verschaft overeenkomstig het gestelde onder 10.1 aan de Opdrachtgever het eigendom van de genoemde zaken op het
moment dat de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van Gebruiker ten behoeve
van andere aanspraken die Gebruiker op de Opdrachtgever heeft. De Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Gebruiker zijn medewerking
verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 453,78 voor ieder dag dat de Opdrachtgever
hiermee nalatig blijft.

Artikel 11: Incassokosten

1. Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van een geldvordering
incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig de in de Nederlandse rechtspraak algemeen erkende
methoden in incassozaken.
2. Indien Gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 12: Onderzoek & reclames

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de
Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Gebruiker slechts aansprakelijk zijn
binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 13: Opzegging

1. Overeenkomsten en Abonnementen worden aangegaan voor de overeengekomen minimumduur of indien er geen minimumduur is bepaald, voor de duur van één jaar. Na het verstrijken van deze minimumduur worden de Overeenkomst en de Abonnementen stilzwijgend verlengd.
2. Tegen of na afloop van de minimumduur zijn de Overeenkomst en de Abonnementen schriftelijk opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 13.1 en artikel 13.2 eindigt een Overeenkomst niet voordat de minimumduur van alle afzonderlijke Abonnementen is verstreken.

Artikel 14: Opschorting en ontbinding

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
• Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
• na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de
verplichting niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal
nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
• Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien
zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker
de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

1. Gebruiker is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade die tijdens de uitvoering van de Opdrachtgever aan Opdrachtgever wordt
toegebracht door Gebruiker of door een ander, die in dat kader werkzaamheden op verzoek van of in samenwerking met Gebruiker heeft
verricht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
2. Indien een derde schade lijdt door het handelen of nalaten van Gebruiker of een door laatstgenoemde ingeschakelde derde, en die derde
hetzij Gebruiker, hetzij Opdrachtgever daarvoor aansprakelijk stelt en laatstgenoemde daarvoor regres wil nemen op Gebruiker, geldt tussen
partijen dat die schade uiteindelijk zal worden gedragen door Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
3. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 16: Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid
die niet is te wijten aan schuld, en nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,
alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker worden daaronder begrepen.
3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat
Gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17: Geheimhouding

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid
die niet is te wijten aan schuld, en nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,
alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker worden daaronder begrepen.
3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat
Gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18: Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die
Gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn
uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van
Gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders
voortvloeit.
3. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken,
voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19: Toepasselijk recht

1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te
beslechten.
2. Op elke overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 20 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag en te vinden op
https://webactueel.nl/algemene-voorwaarden/
2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie te vinden op https://webactueel.nl/algemene-voorwaarden/.
4. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden aan typfouten en veranderingen.