Privacy beleid

Webactueel respecteert de privacy van de bezoekers van de Website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf,
het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen (niet-geanonimiseerde) analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van de Website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de Website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de Website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “de website”): Webactueel.nl

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Webactueel, gevestigd te Laan van zuidhoorn 70, 2289 DE Rijswijk, kvk-nummer: 86189689.

Artikel 2 - Toegang tot de website

Wij verkrijgen persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) wanneer u contact met ons opneemt, wanneer u een klantrelatie met ons aan wilt gaan of bent gegaan, in het kader van onze dienstverlening, onze website bezoekt, u een account aanmaakt, contact opneemt met onze klantenservice en als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De beheerder kan al deze gegevens verzamelen. Deze lijst is niet uitputtend en het is mogelijk dat de beheerder allerlei andere relevante informatie die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of dienst kan verzamelen.

Artikel 3 - De content van de website

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, maar niet beperkt tot:

 • Om de overeenkomst en dienst uit te kunnen voeren
 • Om u als klant tegemoet te kunnen komen bij vragen, opmerkingen of klachten
 • Om de facturatie in het kader van de overeenkomst te kunnen versturen
 • U op de hoogte te kunnen stellen van actuele en relevante informatie over onze diensten door middel van e-mail en nieuwsbrieven
 • Om onze Website te ondersteunen en te verbeteren, zoals:
 • informatie te onthouden, zodat een bezoeker niet steeds opnieuw hoeft in te loggen;
 • het verbeteren en testen van de doeltreffendheid van de website, de statistieken in kaart te brengen, zoals het totaal aantal bezoekers en verkeer op de website;
 • technisch problemen te verhelpen of diagnosticeren;
 • nieuwe producten en functies te testen of te ontwikkelen.
 • Te voldoen aan wettelijke bepalingen of gevolg te geven aan een bevoegd bevel
 • Onze rechten voortvloeiende uit de overeenkomst te kunnen uitoefenen, waaronder maar niet beperkt tot het overdragen van het dossier aan een deurwaarder, het leggen van beslag of het voeren van een procedure
 • Om een eventueel conflict te kunnen beslechten en om onze rechten of die van derde partijen, waaronder andere klanten, te kunnen beschermen
 • Alle andere doelen die betrekking kunnen hebben op het uitvoeren van de overeenkomst of dienst.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij het verder verwerken van de persoonsgegevens verenigbaar is met de doeleinden waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verwerkt.

Artikel 4 - Het beheer van de website

Wij hebben afhankelijk van uw verzoek en de door ons te leveren dienst verschillende grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Overeenkomst

Als wij met u een overeenkomst zijn aangegaan hebben wij bepaalde informatie van u of uw bedrijf nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om naam, contactgegevens, gegevens ten behoeve van de declaratie en informatie die nodig is om de dienst te kunnen verlenen.

Gerechtvaardigde belangen

Indien wij bepaalde gerechtvaardigde belangen hebben bij het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunnen wij uw gegevens om deze redenen verwerken, behalve wanneer uw belang om de gegevens niet te laten verwerken zwaarder weegt.

Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren, kunnen wij u daarnaast om feedback vragen. Ook kunnen wij er belang bij hebben om uw persoonsgegevens te delen met derden, zoals een deurwaarder, of om andere rechtsmaatregelen te treffen ter bescherming van onze belangen.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerkingen. Indien u bezwaar wenst te maken, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen in dat geval de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij er dwingende, gerechtvaardigde redenen zijn waardoor ons belang bij de verwerking groter is dan uw belang om de verwerking te staken. Het is mogelijk dat u, wanneer u ons verzoekt de verwerking te staken, niet meer optimaal gebruik kunt maken van onze diensten.

Toestemming

In bepaalde gevallen vragen wij u om toestemming voordat wij uw gegevens verwerken. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken.

Wettelijke verplichting

Sommige zaken, zoals financiële verantwoording aan de belastingdienst, zijn wettelijke verplichtingen waaraan wij moeten voldoen. Wij vragen u derhalve niet om uw toestemming als dit de grondslag is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. U ontvangt deze nieuwsbrief enkel wanneer u zich voor de nieuwsbrief heeft aangemeld of wanneer u een bestaande klant bent. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich met één klik kunt afmelden.Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het
functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze
waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen
te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent
bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen
als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de
beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle
schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 - Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 7 - Toegang tot de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere
reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan dat niet worden
opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 8 - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 9 - Verantwoordelijkheden gebruiker

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 10 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected]

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 11 - Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Webactueel. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over
een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke
persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een
naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend
zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor
het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 12 - Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de
autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een
uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder
de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de
verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de
gegevens.

Artikel 13 - Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u
een mail naar het volgende adres: [email protected].
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het
verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde

Artikel 14 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet
is bepaald.

Artikel 15 - Beveiliging gegevens

De beheerder gebruikt de informatie die u verstrekt alleen voor de doeleinden van de dienstverlening. Zij neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

De beheerder zal de informatie die verstrekt is behandelen als vertrouwelijk indien die informatie uitdrukkelijk wordt aangeduid als vertrouwelijk of indien zij redelijkerwijs weet of mocht weten dat de informatie vertrouwelijk is. De verstrekker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijke gegevens die zij aan de beheerder verstrekt.

Artikel 16 - Klachtenregeling

Bent u het niet mee eens met hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens of uw privacyrechten?  Wij verzoeken u om uw klacht eerst aan ons voor te leggen ([email protected]), zodat we samen met u tot een oplossing kunnen komen. Mocht dit geen uitkomst bieden of heeft u er geen vertrouwen in, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Artikel 17 - Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van
  uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend.
  Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.

2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie

over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en
informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie
onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

– Geen overige cookies

4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur
worden geïnstalleerd.

5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen
wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoontv-en-post/cookies#faq

Artikel 18 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 19 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 20 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Yasin yildirim,
[email protected].

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds tot nader order.