SWOT Analyse

SWOT Analyse


Een SWOT analyse is een model dat uit de bedrijfskunde afkomstig is. Het wordt gebruikt om de sterktes en zwaktes van een bedrijf in verhouding tot de kansen en bedreigingen te analyseren. De kennis die hieruit opgedaan wordt, kan van grote waarde zijn bij het bepalen van een strategie op de lange termijn. Daarnaast is het handig om te gebruiken in bijvoorbeeld de marketing en bij het verkennen van de kansen. Zoals het ook helpt bij het ontwikkelen van producten en diensten. De analyse heeft een vaste plek in het marketingplan en het ondernemingsplan van bedrijven.

Veel mogelijkheden met de analyse

Het uitvoeren van een SWOT analyse kan verschillende doelen hebben. Vaak is het een middel om te bepalen welke positie op de markt voor een onderneming aantrekkelijk zal zijn. Het geeft goed inzicht in de factoren die bepalend zijn voor het succes. Dit kan voor de onderneming als geheel gelden, maar ook voor bepaalde onderdelen binnen een bedrijf. Het is zelfs mogelijk om de SWOT voor een individu op te maken, al zal dit niet vaak aan de orde zijn. In alle gevallen is het zo dat de analyse inzicht verschaft in de strategie die gevoerd moet worden.

Inzicht verkrijgen uit bevindingen

Met behulp van de analyse kan er op een meer systematische manier naar bevindingen gekeken worden. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de plek waar de onderneming nu staat en wat er in de toekomst allemaal mogelijk is. Door een beeld te vormen van de huidige positie, is ook beter te bepalen welke route afgelegd moet worden om het doel te bereiken. Een SWOT analyse is daarom ook een belangrijk onderdeel van het strategisch plan. Bovendien kan goed bepaald worden hoe alles tot nu toe is uitgepakt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de marketingkeuzes die gemaakt zijn.

Waar staat SWOT voor?

De SWOT analyse is een analyse van de Strenghts, Weaknesses, Opportunities en de Threats van een onderneming. In het Nederlands gaat het dus om de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Dat betekent dus dat enerzijds naar het interne gedeelte wordt gekeken, namelijk de sterke en zwakke kanten. Aan de andere zijde wordt gekeken naar de externe kant van een onderneming, namelijk de kansen en bedreigingen. Op die manier is dus een compleet beeld van de situatie te krijgen. Er wordt immers zowel een interne als externe analyse mee uitgevoerd. Dit maakt het middel ook zo handig.

Factoren die te beïnvloeden zijn

Belangrijk om te beseffen is ook dat deze analyse inzicht geeft in wat je kunt beïnvloeden als ondernemer. De interne kant is namelijk goed aan te sturen. Terwijl de kansen en bedreigingen niet zo sterk te beïnvloeden zijn. Op die manier kan je je dus een spiegel voorhouden. Terwijl je daarbij ook oog houdt voor ontwikkelingen buiten de onderneming. Daar is dan op een goede manier op te handelen. Het is ook belangrijk om te beseffen welke kennis er nu eigenlijk precies mee wordt opgedaan wanneer je deze analyse uitvoert.

Plaats in de markt

Het is goed om te beseffen dat de bevindingen uit de SWOT analyse altijd in verhouding staan tot wat er bij concurrenten of op de markt gebeurt. Er wordt immers een vergelijking gemaakt om op die manier de eigen positie te kunnen bepalen. Het is altijd belangrijk om dit goed voor ogen te houden. De sterktes en zwaktes zijn weliswaar een interne aangelegenheid, maar staan wel in verhouding tot de concurrentie. De kansen en bedreigingen komen voort uit de markt. Bovendien worden deze factoren dan ook weer tegen elkaar afgewogen. Zo is een beeld te vormen van de concurrentiepositie.

Sterktes en zwaktes analyseren

De sterktes en zwaktes hebben slechts betrekking op de eigen onderneming. De focus van deze interne analyse, die ook wel de microanalyse wordt genoemd, ligt op de eigen organisatie of de eigen website. Het brengt de sterke kanten, maar ook de mindere punten goed in beeld. Dit is essentiële informatie om een concurrentievoordeel mee te kunnen herkennen. Het geeft bijvoorbeeld inzicht in welke verbeterpunten er te vinden zijn. Het is goed om te weten dat er meerdere punten zijn waarop winst te boeken kan zijn. Het is belangrijk om de verschillende punten te kunnen herkennen.

Verbeterpunten die ontdekt kunnen worden

De uitkomst van de microanalyse in de SWOT, kan op verschillende delen van de onderneming betrekking hebben. Daaronder vallen de werking van marketing en sales, het management en de verschillende bedrijfsactiviteiten. Ook de waarde van de klanten en de huidige financiële situatie kunnen belicht worden. Denk daarnaast aan administratieve of logistieke processen, maar ook aan de inkoop en productie. Al deze zaken geven inzicht in relatie tot bijvoorbeeld productontwikkeling binnen de onderneming. De analyse gebeurt vaak aan de hand van aparte modellen. Een bekend model is het INK-model.

Gebruik van het INK-model

Het gebruik van het INK-model in een SWOT analyse is afkomstig van het Instituut Nederlands Kwaliteit. Het model toetst een onderneming op basis van vijf kenmerken. Deze kenmerken zijn:

 • Leiderschap met lef
 • Resultaatgerichte instelling
 • Continu op zoek zijn naar verbetering
 • Transparantie in bedrijfsprocessen
 • Professionele samenwerking

Het is wel belangrijk om te weten op welke manier deze vijf kenmerken getoetst kunnen worden. Hiervoor is een groep van negen aandachtsgebieden samengesteld door het instituut.

Aandachtsgebieden om aan te voldoen

Het INK-model gebruiken voor de strenghts en weaknesses in een SWOT-analyse betekent dat het belangrijk is om negen aandachtsgebieden te evalueren. Zo kunnen de vijf essentiële kenmerken zoals hiervoor genoemd worden getoetst. Het gaat dan om de volgende zaken:

 • Leiderschap
 • Beleid en strategie
 • HRM
 • Middelenmanagement
 • Management van processen
 • Waardering door klanten
 • Waardering door medewerkers
 • Waardering door de maatschappij
 • Behaalde ondernemingsresultaten

Het doel van de interne analyse

De microanalyse van de SWOT heeft als doel om de behaalde resultaten van de marketingstrategie tot op dat moment inzichtelijk te maken. Je weet dan dus precies waar je tot op dat moment bent gekomen met de vorm van marketing die je tot op dat moment hebt toegepast in je onderneming. Je brengt bijvoorbeeld het concurrentievoordeel dat je nu hebt ermee in kaart. Ook weet je meer over je functioneren op het gebied van marketing, over je afnemers en over je financiële situatie. Zo kan je uiteindelijk een beeld vormen van de sterktes en zwaktes waar je op dat moment mee te maken hebt.

Wat kan je ermee?

Uiteindelijk haal je uit de SWOT analyse je eigen sterktes en zwaktes. Je weet dan wat je positieve kanten zijn. Denk aan voorbeelden zoals een goede naamsbekendheid of een aanbod dat aansluit op de klant. Aan de andere kant weet je ook waarop je je nog kunt verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan zaken zoals het verbeteren van bepaalde producten of diensten zodat ze beter aansluiten op wat de klant wil en zoekt. Dit soort zaken komen allemaal voort uit de analyse die je doet op microniveau.

Kansen en bedreigingen analyseren

Wanneer de interne analyse compleet is, is het zaak om de externe kant van de SWOT analyse te bekijken. Dit zijn de macroanalyse en mesoanalyse. Op die manier zijn de kansen en bedreigingen voor een onderneming of een deel daarvan in kaart te brengen. Het gaat om het herkennen van factoren die uit de omgeving komen. Niet om hier invloed op uit te oefenen, maar om een strategie te kunnen bepalen. Daarom moet ook zowel naar de meso-omgeving als naar de macro-omgeving worden gekeken. Anders gezegd moet naar de bedrijfstak, maar ook naar de maatschappij worden gekeken.

Analyse van de bedrijfstak

De bedrijfstak kent altijd een aantal factoren die de resultaten van een onderneming kunnen beïnvloeden. Het is dan ook belangrijk om deze in kaart te brengen in de SWOT. De ontwikkelingen in de tak zelf, maar ook de concurrenten, de afnemers en de bedrijfsketen waarin de onderneming valt spelen allemaal een rol. Daarnaast zijn er natuurlijk altijd belangengroepen die buiten de keten staan, maar wel directe invloed op de keten uitoefenen zoals bijvoorbeeld de overheid en de media.

Gebruik van het vijfkrachtenmodel

Een bekende methode om de bedrijfstak te analyseren is door het vijfkrachtenmodel van Porter in te zetten. Dit is ideaal om de directe omgeving te analyseren en dit te gebruiken in de SWOT-analyse. Er zijn volgens dit model vijf krachten die de mogelijkheden van een bedrijf kunnen beïnvloeden. Het gaat om de volgende factoren:

 • De macht van de leveranciers
 • De macht van afnemers
 • De mate van verkrijgbaarheid van substituten of complementaire goederen
 • De dreiging van nieuwe toetreders op de markt
 • De interne concurrentie op een specifieke markt
 •  

Analyse van de maatschappij

Ook onderdeel van de SWOT analyse, is de analyse van de maatschappij. Dit staat ook wel bekend als de macroanalyse. Hieruit zijn veel kansen en bedreigingen te halen, vooral ook omdat naar bredere ontwikkelingen dan alleen in de bedrijfstak wordt gekeken. Een methode die vaak gebruikt wordt om te onderzoeken welke bedreigingen en kansen er liggen, is destep. In dit model worden de zes belangrijkste krachten van buitenaf onderscheiden.

De zes krachten van buitenaf

Wat zijn dan de zes krachten die uit het destep-model naar voren komen? In de eerste plaats gaat het om demografische zaken, dus over de bevolking. Daarnaast gaat het over economische ontwikkelingen. Ook sociaal-culturele zaken spelen een rol. Daarnaast zijn technologische ontwikkelingen belangrijk. Ook ecologische ontwikkelingen spelen een rol Tot slot is het goed om naar politiek-juridische zaken te kijken. De punten die hieruit naar voren komen, worden opgenomen in de SWOT analyse.

Voorbeelden van kansen en bedreigingen

Kansen die hieruit naar voren kunnen komen zijn bijvoorbeeld de interesse van nieuwe klanten of het ontdekken van andere markten en mogelijkheden. Ook een beter beeld van de concurrentie kan kansen opleveren. Denk daarnaast aan zaken zoals besparingen die je kunt doen. Bedreigingen die je kunt ontdekken zijn bijvoorbeeld nieuwe concurrenten die in opkomst zijn. Ontwikkelingen op technisch of maatschappelijk vlak die nadelig uitpakken. Of veranderingen in de wetten en regels die jou raken.

Het opstellen van een confrontatiematrix

De SWOT analyse mondt uiteindelijk uit in een confrontatiematrix. Hier worden de sterktes en zwaktes geconfronteerd met de kansen en bedreigingen die uit de deelanalyses zijn voortgekomen. Op die manier is snel te bepalen of het bedrijf of de website aansluit op de markt waarop gericht wordt. De uitkomsten van de confrontatiematrix bepalen mede welke marketingstrategie gevoerd moet worden.

De SWOT analyse maken

Nu je alles verzameld hebt, is het ook goed om eens te bekijken hoe de SWOT analyse dan te maken. Is. Je gebruikt hiervoor de belangrijkste punten uit de interne analyse en externe analyse. Vaak vind je meer punten dan je nodig hebt voor een goede SWOT. Vraag je daarom altijd de belangrijkste zaken af: waar ben je goed in? Waar ben je minder goed in? Welke ontwikkelingen zijn in jouw voordeel? En welke zaken kunnen je op langere termijn gaan bedreigen wanneer je er niets aan doet?

De resultaten verwerken in een plan

Het is vervolgens belangrijk om de resultaten te gaan verwerken in je SWOT analyse. Nu je een inzicht hebt in de situatie, kan je gaan kijken wat je met deze bevindingen allemaal kunt doen. Dit is de input van je uiteindelijke analyse. Het is zoals gezegd belangrijk om eerst te bepalen wat de prioriteit van elk gevonden punt is. Je grootste sterkte staat bovenaan. Dit geldt ook voor je belangrijkste zwakte, kans en bedreiging. Daaronder volgen dan de punten die minder belangrijk zijn. Zoals gezegd neem je niet al je bevindingen erin mee. Vaak is 3 bevindingen per punt een goede vuistregel.

Zorgen voor overzicht

Het is wel belangrijk om de SWOT analyse zo overzichtelijk als mogelijk te houden. Je gaat natuurlijk met meerdere aandachtspunten verdeeld over meerdere vlakken werken. Het is dus essentieel dat alles goed op elkaar aansluit om aan de hand daarvan de belangrijke beslissingen te nemen. Dit is voor elke analyse gelijk. Vaak wordt ervoor gekozen om de punten te nummeren, bijvoorbeeld S1 voor de belangrijkste sterkte, Z1 voor de belangrijkste zwakte en zo verder. Dit is vooral ook aantrekkelijk wanneer het aantal punten groter is dan de vuistregel van 3 zoals die hiervoor genoemd werd. Let ook op dat de punten bondig worden genoemd. Op die manier is het overzicht beter te bewaren.

Het maken van keuzes

Aan de hand van de uitkomst van de confrontatiematrix van de SWOT analyse, zijn strategische keuzes te maken. Het is daarom zaak om verbanden te zien tussen de genoemde punten. Koppel de kracht van een onderneming aan een kans. Kijk ook of een kracht een bepaalde bedreiging kan weerstaan. Kan een zwakte het benutten van een kans in de weg staan? Of zal een zwakte gevaar opleveren bij een bedreiging? Het is wel belangrijk om hier objectief in te zijn. Dit is ook een reden waarom dit vaak beter gedaan kan worden door een externe partij. Dit geldt voor een marketingplan net zo goed als voor een onderneming als geheel.

Waardering van de gevonden verbanden

Wie een SWOT analyse professioneel aanpakt, hecht waarde aan de gevonden resultaten uit de matrix. Die kunnen op meerdere manieren worden aangegeven. Bijvoorbeeld met een getal of met een kleur. Groen, wit en rood in verschillende tinten worden veel gebruikt. Zoals dat ook geldt voor 2,1,0 en -1 en -2. Het toekennen van een kleur of een cijfer helpt bij het beslissen. Het is immers een eenvoudige manier om meer inzichten te bieden. Uiteindelijk draait het natuurlijk wel om het maken van de juiste keuzes. Alleen dan kan er groei worden gerealiseerd op basis van een goede marketingstrategie.

Belangrijke aspecten bij de analyse

Het is belangrijk om bepaalde aspecten goed voor ogen te houden tijdens de SWOT analyse. Zo is het het doel om onderscheidend te zijn van de concurrentie in de markt. Het is dus zaak om op zoek te gaan naar specifieke eigenschappen waarmee vooruitgang te boeken is. Wanneer alleen punten van gemiddelde waarde worden gevonden, zal hiermee geen vooruitgang geboekt worden. De analyse is er juist op gericht om het onderscheidend vermogen te vinden. Let hier dus wel ook altijd goed op.

Wegblijven van de details

De SWOT analyse is niet de plek om op details in te gaan. Het is juist belangrijk om vooral gericht te blijven op de hoofdzaken. Dit is ook de reden waarom gesteld wordt dat alleen de punten met de hoogste prioriteit erin moeten worden meegenomen. Dit mogen er dan ook niet te veel zijn. Bovendien werkt dit alleen wanneer de analyse ook echt objectief is. Let daarom goed op dat alle punten ook zo objectief als mogelijk worden weergegeven. Deelbelangen binnen een organisatie mogen geen rol spelen.

Maak het concreet

Hoewel de punten objectief moeten zijn, is het wel ook belangrijk om zo concreet als mogelijk te blijven. De punten die in de analyse zijn terug te vinden, moeten worden gevonden op basis van wat de klant ervaart. Het zijn dus de punten die in de praktijk een rol spelen, niet de punten die ingeschat worden op basis van ideeën of concepten. Het is dus ook belangrijk om de klant goed te kennen. Alleen dan is het maximale uit de analyse te halen en kunnen de strategische keuzes die gemaakt worden ook echt van meerwaarde zijn.

Vervolg op de analyse

Wanneer alle deelanalyses zijn gemaakt en de SWOT gevonden is, is het zaak om hier ook een oordeel op te geven. Je doet dit zoals gezegd door de punten te wegen en een waarde mee te geven. Door deze dan weer tegen elkaar af te wegen is te bepalen welke kansen je kunt benutten en welke bedreigingen je kunt afwenden en welke rol je sterktes en zwaktes daarin zullen spelen. Om er zeker van te zijn dat je dit juist aanpakt, is het zaak om de praktijk altijd voor ogen te houden. Hoe beter alles aansluit, hoe beter dit is. De strategische beslissingen die je vervolgens neemt, komen voort uit hoe creatief je hiermee omspringt.

Mogelijke nadelen van een SWOT analyse

Natuurlijk kunnen er ook nadelen aan de analyse kleven. Het wordt immers gebruikt om strategische beslissingen mee te maken. De analyse is een belangrijk onderdeel van een marketingplan en een marketingstrategie, juist omdat het alle kanten belicht. Alle sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen zijn in één keer in kaart te brengen. Wel is het zo dat er vaak weinig feitelijke informatie aan de punten te koppelen is. Zeker waar het gaat om de beslissingen die worden geformuleerd. Die worden vaak op creatieve wijze geformuleerd. Veelal op basis van kennis en ervaring en verwachtingen die je hebt. Dit kan dus ook op een verkeerde wijze uitpakken.

Zorgen voor goede kwaliteit

Het is vaak slim om de SWOT analyse niet geheel zelf te maken. Wanneer je hier zelf mee aan de slag zou gaan, is het slim om de kennis van anderen te benutten. OP die manier kan je meer inzicht in zowel de eigen organisatie als in de omgeving krijgen. Denk aan mensen die actief zijn op verschillende afdelingen. Denk daarnaast ook aan medewerkers op het gebied van productie, marketing of financiën. Op die manier is meer objectiviteit te verkrijgen en gaat de kwaliteit van de analyse omhoog. De kans van slagen  Qvan de strategische beslissingen is dan nog groter.

Werken met externe partijen

Daarnaast kan het slim zijn om de SWOT analyse in het geheel niet zelf te maken. Het kan van grote waarde zijn om een externe partij hiermee aan de slag te laten gaan. Juist ook omdat dit de objectiviteit sterk ten goede komt. Wie van buitenaf, zonder verdere belangen, kijkt naar de beslissingen die tot nu toe genomen zijn, kan vaak tot heldere conclusies komen. Zonder dat daarbij andere belangen hoeven mee te spelen.

Een strategie opstellen

Uiteindelijk zal de SWOT analyse de basis vormen van een te formuleren strategie. Vaak is het zo dat er meerdere mogelijke strategieën naar voren komen. Daaruit is er dan één te filteren die het best passend is. Het is zaak om op te letten of de strategie het bestaande probleem kan oplossen. Ook moet de strategie haalbaar en aanvaardbaar zijn. Is dit allemaal het geval? Dan is het zaak om snel te gaan beginnen.

Lees ook:

Bekijk ook:

Cookies verwijderen Chrome, Firefox, Edge & Safari

[vc_row repeat=”no-repeat” position=”50% 100%” padding=”no-padding” background=”https://webcr8.nl/wp-content/uploads/2020/02/Cookies-verwijderen-Chrome-Firefox-Edge-en-Safari.jpg” cover=”1″][vc_column][vc_empty_space height=”300″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Cookies verwijderen:
Chrome, Firefox, Edge & Safari


Het gebruik van  cookies op internet is tegenwoordig heel normaal. Het wordt gebruikt door ondernemingen om vast te stellen welke websites je bezoekt en wat voor items je interessant vindt. Aan de hand van die informatie kunnen zij dan gerichte zaken voor jou ontwikkelen. In andere gevallen gebruiken ze de informatie die ze via de cookies van jou hebben om te handelen met andere bedrijven. Dit gaat vaak buiten jouw medeweten. Daar zit je natuurlijk niet op te wachten. Het is dan slim om te weten hoe je de cookies kan verwijderen. De volgende informatie helpt je.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Cookies verwijderen op pc

Het begint altijd met het aanklikken van de internetbrowser die je gebruikt. Vanaf daar kan je zien hoe je de cookies verwijdert. Het is ook mogelijk om ze automatisch te laten verwijderen wanneer je de browser afsluit. Zo geef je maar weinig informatie vrij aan de bedrijven achter de cookies.[/vc_column_text][vc_tta_accordion active_section=”0″ collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”Cookies verwijderen in Chrome” tab_id=”Cookies-verwijderen-in-Chrome”][vc_column_text]

Eenmalig cookies verwijderen in Chrome

 1. Klik op de 3 puntjes rechtsboven > ‘Geschiedenis’ > ‘Geschiedenis’
 2. Klik in de linkerbalk op ‘Browsegegevens wissen’
 3. In het menu ‘Browsegegevens wissen’ heb je bovenin de optie om browsegegevens te wissen vanaf het eerste gebruik tot en met alleen het laatste uur. Daaronder kies je welke items je wilt wissen. Vink in elk geval ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens’ aan.
 4. Druk op de knop ‘Gegevens wissen’.

Automatisch cookies verwijderen in Chrome

 1. Klik op de 3 puntjes rechtsboven > ‘Instellingen’. In het instellingenmenu links klik je helemaal onderin op de optie ‘Geavanceerd’ en de rest van de pagina met de privacy-opties komt in beeld
 2. Kies ‘Privacy en beveiliging’ > ‘Site-instellingen’ > ‘Cookies’
 3. Kies voor de optie ‘Lokale gegeven alleen bewaren totdat je je browser sluit’

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Cookies verwijderen in Firefox” tab_id=”Cookies-verwijderen-in-Firefox”][vc_column_text]Eenmalig cookies verwijderen in Firefox

 1. Klik op de 3 streepjes rechtsboven > ‘Opties’ > ‘Privacy & Beveiliging’
 2. Klik bij ‘Cookies en websitegegevens’ op ‘Gegevens wissen’
 3. Klik op ‘Wissen’

Automatisch cookies verwijderen in Firefox

 1. Klik op de 3 streepjes rechtsboven > ‘Opties’ > ‘Privacy & Beveiliging’
 2. Verander bij ‘Geschiedenis’ de optie ‘Geschiedenis onthouden’ in ‘Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis’
 3. Vink ‘Geschiedenis wissen zodra Firefox sluit’ aan. Onder ‘Instellingen’ vink je aan wat je wel en niet wilt wissen.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Cookies verwijderen in Edge” tab_id=”Cookies-verwijderen-in-Edge”][vc_column_text]

Eenmalig cookies verwijderen in Edge

 1. Klik op de 3 puntjes rechtsboven > ‘Instellingen’ > ‘Privacy en beveiliging’
 2. Klik onder ‘Browsegegevens wissen’ op de optie ‘Kies wat u wilt wissen’
 3. Selecteer de cookies (voorgeselecteerd)
 4. Druk op de ‘Wissen’-knop

Automatisch cookies verwijderen in Edge

 1. Klik op de 3 puntjes rechtsboven > ‘Instellingen’ > ‘Privacy en beveiliging’
 2. Klik onder ‘Browsegegevens wissen’ op de optie ‘Kies wat u wilt wissen’ en kies hierna in ieder geval de cookies
 3. Zet bij de optie ‘Dit altijd wissen bij sluiten van browser’ het schuifje op ‘Aan’

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Cookies verwijderen in Safari (MacOS)” tab_id=”Cookies-verwijderen-in-Safari-MacOS”][vc_column_text]

Eenmalig cookies verwijderen in Safari

 1. Ga in de menubalk bovenin naar ‘Safari’ > ‘Voorkeuren’
 2. Kies ‘Privacy’ > ‘Beheer websitegegevens’ > ‘Verwijder alles’

Automatisch cookies verwijderen in Safari

 1. Ga in de menubalk bovenin naar ‘Safari’ > ‘Voorkeuren’
 2. Kies ‘Algemeen’ > ‘Verwijder onderdelen uit geschiedenis’ > ‘Na één dag’

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][vc_empty_space][vc_column_text]

Cookies verwijderen op smartphone & tablet

Het is goed om te weten dat de manier waarop cookies werken en te verwijderen zijn kan verschillen. Dit hangt af van het soort apparaat dat je gebruikt. Denk aan een laptop of een tablet. Ook kan het afhangen van het soort browser dat je gebruikt. Daarom dat op deze plek over Chrome, Firefox, Edge voor Windows 10 en Safari allemaal besproken worden. Zo ben je er direct helemaal vanaf.[/vc_column_text][vc_tta_accordion active_section=”0″ collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”Cookies verwijderen op iOS” tab_id=”Cookies-verwijderen-op-iOS”][vc_column_text]

In Safari (iPad en iPhone)

 1. Ga naar Instellingen > Safari > scroll naar beneden en kies voor ‘Wis geschiedenis en websitedata’ > ‘Wis geschiedenis en data’
 2. Je bent nog niet klaar, er wordt nog meer data bewaard. Ga naar ‘Instellingen’ > ‘Safari’ > ‘Geavanceerd’ > ‘Websitedata’ en druk op ‘Verwijder alle websitedata’.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Cookies verwijderen op Android” tab_id=”Cookies-verwijderen-op-Android”][vc_column_text]

In Google Chrome

 1. Open de browser en tik op de 3 puntjes, rechtsbovenin > kies ‘Instellingen’
 2. Tik op ‘Privacy’ > ‘Browsegegevens wissen’ (helemaal onderaan) en vink in ieder geval aan: ‘Cookies, medialicenties en sitegegevens’. Kies bovenaan de periode van cookies die je wilt verwijderen.
 3. Tik op ‘Gegevens wissen’.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][vc_empty_space][vc_column_text]

Omgaan met cookies op websites

Het is goed om te weten hoe je het best met cookies om kunt gaan. Bedenk je dat jij nog altijd alles in eigen hand hebt. Daarom is het slim om te weten hoe je de cookies kunt weigeren, maar ook hoe je ze kunt verwijderen. Zeker wanneer het normale cookies betreft is het verwijderen ervan zeer gemakkelijk. Al kan dit wel betekenen dat je na het opschonen soms op bepaalde websites opnieuw moet inloggen of zaken weer op de juiste manier moet instellen. Dit is echter natuurlijk maar een klein offer om de cookies kwijt te raken.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Cookies slim weigeren met adblockers

Er is ook een alternatieve optie. Wanneer je nogal eens vergeet om alles te controleren kan dit heel handig zijn. Je kunt namelijk zorgen dat ze gewoon wegblijven van je computer. Je gebruikt dan de instellingen in de browsers om cookies van derde partijen te weigeren. Wel is het dan zo dat bepaalde websites niet goed meer blijken te werken, omdat je alle cookies weigert en niet alleen de vervelende die je bespioneren. Dan kan je dus beter een adblocker gebruiken. Die houdt de reclamecookies tegen, maar geeft wel ruimte aan de cookies voor functionaliteit. Dit maakt het voor jou als gebruiker dus veel simpeler om alles op een goede manier te gebruiken.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]Lees ook:

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]Bekijk ook:

[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]

Wat is UX en UI?

Wat is UX en UI?


Als het gaat om het ontwikkelen van websites, dan komen termen als UX en UI vaak voorbij. Omdat het toch ook gaat over de website die jij gaat gebruiken om je zakelijke doelen mee te bereiken, wil je natuurlijk wel weten wat dit betekent. Enige technische kennis hebben is wel zo gemakkelijk. Dit is vooral ook belangrijk omdat je dan gemakkelijk kunt bepalen wie jou kan helpen om het optimale uit de mogelijkheden te halen. Daarom lees je op deze plek niet alleen wat het is maar ook wat een UX en UI designer voor jou kan betekenen.

Een website die eruit springt

Wat vooral belangrijk is om te weten over UX design en UI design, is dat het meeweegt in hoe jouw website wordt bekeken door bezoekers. Als ondernemer wil je natuurlijk wel een website die zich onderscheidt van die van de concurrentie. Bij voorkeur gebeurt dit op een positieve manier. Dit wil je overigens ook wanneer de website een hobbyproject betreft of voor een vereniging of stichting is. Daarin spelen zaken zoals de user experience en de user interface dan ook een belangrijke rol in. Dit is dan ook precies waar de termen voor staan. Maar wat betekent het nu eigenlijk?

Wat is UX?

Als het gaat over de user exeperience, dan gaat het dus over UX design. Dit betekent dat het gaat over het ontwerp van de website zelf. Hoe kan de gebruiker deze website beleven wanneer een bezoek wordt gebracht? Is alles duidelijk en zit het logisch in elkaar? Dit is een eerste vereiste om de bezoeker op de website te houden. Ook is dit de manier waarop je de bezoeker kan verleiden tot bepaalde acties die voor jou van belang zijn. Denk aan het verkopen van jouw product, of het invullen van een online contactformulier.

Zorgen voor een goed gevoel

Nu klinkt dit allemaal wel heel technische. Daarom is het ook goed om UX design eens van de andere kant te bekijken. Als gebruiker wil je natuurlijk vooral een positief gevoel krijgen van een website. Je wilt de optimale user experience. Dit is dan ook precies wat het uitgangspunt van het ontwerp moet zijn. Er zijn verschillende manieren om dit te bereiken. Bijvoorbeeld door tests te doen en data te verzamelen. Aan de hand daarvan kan de website worden opgezet en bijgeschaafd op een positieve manier. Het is interessant om ook dit eens te bekijken.

De soorten mogelijkheden

Wat zowel voor UX als UI geldt, is dat met het verzamelen van informatie veel inzichten te verkrijgen zijn. In het geval van de user experience doe je dat bijvoorbeeld door A/B testen te doen. Zo zie je welke variant meer succes heeft. Ook het volgen van de gebruiker met de hulp van Google Analytics is van grote waarde. Wanneer je deze zaken proactief aanpakt met de webdesigner, dan weet je in ieder geval zeker dat de website voortdurend beter wordt. Zo kan je dus ook steeds meer uit de mogelijkheden halen. Dit is altijd van belang.Wij ontwikkelen enkel websites waarbij de bezoekers een fijne ervaring opdoen. Geen poespas, maar to the point. Precies wat de bezoeker wilt hebben. En dit allemaal rekening houdend met de UX en UI aspecten.

We hebben dit bewezen bij +350 klanten van ons.
Bekijk ons werk op je gemak!

Bekijk ook:

Wat is UI?

Ook UI speelt een grote rol als het gaat om het neerzetten van de optimale website. In dit geval staat de afkorting voor user interface. Je ziet daaraan dus ook dat dit opnieuw gericht is op de gebruiker. Die staat immers natuurlijk centraal. Natuurlijk is het belangrijk dat alles met elkaar werkt en dat het duidelijk is. Maar om van een echt aantrekkelijke website te kunnen spreken, is nog veel meer nodig. Daar komt UI design dan ook in het spel. Ook hiervoor geldt dat het goed is om hier eens wat dieper op in te gaan.

Knap maar functioneel design

Wanneer je denkt aan UI design, dan denk je misschien vooral aan de manieren om alles zo mooi als mogelijk te maken. Dit is ook wel een belangrijk onderdeel van het werk. Toch is dit niet alles. Het is ook belangrijk om het allemaal functioneel te houden. Het gaat dus niet alleen om een aantrekkelijk lettertype kiezen en een aantal mooie afbeeldingen erbij plaatsen. Het gaat ook om de exacte plaatsing van elementen op elke pagina van de website. Waardoor het bijvoorbeeld gemakkelijker wordt voor de gebruiker om bepaalde acties te doen. Dit is van groot belang.

Onderdelen om op te letten

Om UI design op een goede manier toe te passen, heeft een UX en UI designer een aantal mogelijkheden die toe te passen zijn. Het gaat om een aantal elementen die door de designer worden aangepakt. In de eerste plaats gaat het dan om de interface. Zowel de lay-out als het design zijn daarin dan van belang. Daarnaast is het ook belangrijk om het design op optimale interactie te richten. Tot slot is het natuurlijk ook belangrijk dat alles visueel gewoon klopt. De bezoeker moet direct het gevoel hebben op de juiste plek te zijn.

Verschillen tussen UX en UI

Zoals je hiervoor al hebt kunnen zien zijn er een aantal belangrijke overeenkomsten tussen UX en UI. Ze zijn bijvoorbeeld allebei op de gebruiker van de website gericht. Toch zijn er ook een aantal belangrijke verschillen. Daarbij is het belangrijk om te benadrukken dat de ene niet belangrijker is dan de andere. Ze spelen allebei een grote rol als het gaat om een goede website af te leveren. Daarom is het ook altijd slim om met een specifieke UX en UI designer te werken. Het is wel goed om de verschillen tussen beide vormen ook wel te kennen.

Zo is het goed om te weten dat de rol van UX design meer te vinden is in de analyse en de technische kant van de website. Het is belangrijk om alles te optimaliseren voor een goed gevoel voor de gebruiker. UI design is juist meer op het visuele aspect gericht. Het is eigenlijk de online vorm van grafisch design. Wanneer je dit zo naast elkaar ziet, dan begrijp je ook direct waarom beide vormen van design allebei even belangrijk zijn om van een goede website te kunnen spreken. Daarom is het slim om aandacht voor beide kanten te blijven houden.Wil je een website laten ontwikkelen, maar weet je niet precies hoe en wat?Maak je geen zorgen. We helpen je graag verder. Vraag een offerte aan of contacteer ons gerust om een geheel vrijblijvend adviesgesprek in te plannen van RUIM 1,5 uur!

We leggen jou graag uit hoe het allemaal werkt en wat er bij komt kijken.
We geven je graag advies op maat. 1,5 uur lang en 100% GRATIS. Lees ook:

CMS Systeem: de 3 populairste content management systemen

CMS Systeem: de drie populairste content management systemen


Elke website heeft een CMS nodig. Dit zijn content management systemen. Het is een softwaretoepassing die nodig is om content te kunnen publiceren op hun website. In de meeste gevallen wordt met WordPress gewerkt. Omdat hier optimaal maatwerk mee te leveren is, is dit ook goed te begrijpen. Dat neemt niet weg dat het ook interessant is om te bekijken welke andere systemen het goed doen. Zo zijn direct ook de verschillen te zien en is optimaal te bepalen wat de beste keuze is. De volgende systemen staan bovenaan de lijst.

Het gemak van het systeem

Voor gekeken wordt naar de drie populairste soorten CMS, is het belangrijk om te weten waaraan een goed CMS systeem aan moet voldoen. In de eerste plaats moet het gemakkelijk te  begrijpen zijn. Je moet er als gebruiker eigenlijk geen technische kennis voor nodig hebben. De meeste gebruikers van WordPress weten natuurlijk dit voor dit systeem in het bijzonder geldt. Het invoeren van tekst gaat eigenlijk niet anders dan wanneer je het in een Word-bestand zou maken. Wanneer je het echter publiceert, wordt het volgens het design van de website aan het publiek getoond. Dit is gemakkelijk.

1- WordPress

Van de die populairste content management systemen is WordPress met afstand de populairste. Dit komt in de eerste plaats natuurlijk omdat deze het gemakkelijkst in gebruik is. Bovendien is het ook zeer sterk en stabiel. Daardoor is maatwerk te leveren en zijn aanpassingen gemakkelijk door te voeren. Er is echter nog veel meer waarom op dit CMS een website optimaal kan draaien. Dit is zowel voor de ontwikkelaar als voor de gebruiker van belang. De ontwikkelaars van WordPress zitten namelijk niet stil en hebben je steeds meer te bieden. Dit maakt het alleen maar populairder onder gebruikers ervan.

”WordPress vormt de basis van 35% van het internet.”

Zeer veel functionaliteiten

WordPress biedt als CMS zeer veel functionaliteiten. Wanneer je de premium versie kiest zelfs nog meer. Dit is echter lang niet altijd nodig. Zowel beginners als gevorderden kunnen heel veel uit het systeem halen. Waarbij je ook nog eens de zekerheid dat het 7 tot 10 keer per jaar geüpdatet wordt. Dit is ook de reden waarom het leveren van maatwerk zo goed mogelijk is. Het CMS systeem groeit met de tijd mee. Websites die geschikt zijn voor zowel desktopcomputers als tablets en smartphones zijn daardoor goed te realiseren. Dit maakt het een interessante optie voor iedere website.

De 5 grote voordelen van een WordPress website

 • WordPress is gratis
 • WordPress wordt voortdurend verder ontwikkeld
 • WordPress is gebruiksvriendelijk
 • Een WordPress website is flexibel en uitbreidbaar
 • WordPress websites zijn SEO-vriendelijk

Wij ontwikkelen zelf websites alleen vanuit WordPress. Wel altijd 100% maatwerk.
We schetsen, ontwerpen & ontwikkelen daarna pas de websites. Rekening houdend met alle aspecten van UX en UI design om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden.

Bekijk ook:

2- Joomla

Een stuk minder bekend dan WordPress is het CMS van Joomla. Toch wordt dit ook nog wel regelmatig gebruikt. Het was ooit zelfs vaker in gebruik. Dat het ingehaald is, zegt ook wel iets over de kracht van WordPress. Dat neemt niet weg dat ook met Joomla nog altijd de content goed te beheren is. Vooral de gebruiksvriendelijke interface was vroeger heel populair en is dat tegenwoordig nog altijd. Aan de andere kant is het ook zo dat er een aantal punten zijn waarop dit systeem juist niet zo goed scoort. Het is wel belangrijk om dit mee te wegen.

Goed leren begrijpen

Waar het CMS systeem van WordPress vanaf de eerste seconde duidelijk is voor ieder type gebruiker, moet je je in Joomla eerst even verdiepen. Het is even zoeken wat nu precies op welke plek te vinden is. Dat is dan misschien ook wel het enige echte nadeel ervan. Mits je geen webshop wil hebben. Wil je dit wel, dan is dit systeem niet zo geschikt. Met dit CMS een website die vooral als magazine of informatiebron wordt gebruikt maken, is dan juist weer wel goed mogelijk. Onder die doelgroepen is het dan ook een stuk populairder in gebruik.

3- Drupal

Een veel minder bekend CMS is Drupal. Dit komt omdat met name WordPress, maar in iets mindere mate ook Joomla veel populairder is. Een reden hiervoor is dat Drupal op een hele andere manier is opgebouwd. Dat neemt niet weg dat het wel door een flink aantal gebruikers wordt ingezet als CMS systeem. Al is dit eigenlijk niet het goede woord. Het is namelijk niet direct een systeem dat als geheel werkt, zoals bij de andere aanbieders wel het geval is. Het bestaat juist uit kleine modules. Die zijn dan gemakkelijk samen te voegen tot een geheel.

Veel mogelijkheden voor bepaalde doelgroepen

Wie kijkt naar wat Drupal eigenlijk is, zal zeggen dat het enerzijds veel mogelijkheden biedt. Het is een CMS systeem dat voor veel verschillende functionaliteiten is op te bouwen. Daardoor is het aantal opties bijna eindeloos. Aan de andere kant is het echter wel zo dat het niet zo breed inzetbaar is als bijvoorbeeld WordPress. Het is meer geschikt voor magazines en voor corporate websites dan bijvoorbeeld voor webshops. Daardoor is het niet voor iedereen even goed in te zetten en zijn andere content management systemen misschien wel een betere keuze.

Conclusie

Wanneer een keuze gemaakt moet worden, is het belangrijk om naar de verschillen tussen de soorten CMS te kijken. Eén daarvan is dan eigenlijk altijd geschikt en dat is WordPress. Het gebruiksgemak is hierin een belangrijke factor. Ook het feit dat het te gebruiken is voor letterlijk elk type website is een belangrijk pluspunt. Voor een aantal doelgroepen zijn echter wel ook enkele andere mogelijkheden de moeite waard om te verkennen. Al kom je dan vaak wel nog altijd uit bij het bekende CMS systeem. Dit komt natuurlijk vooral ook door de brede inzetbaarheid ervan. Het past bij elke doelgroep en past zich gemakkelijk aan de drager die je gebruikt aan.

Gebruik van een website als magazine of als zakelijke website kan misschien tot andere keuzes leiden. Wanneer je vooral informatie wilt bieden en de andere functionaliteiten minder belangrijk zijn, dan kan Joomla of Drupal ook een goede keuze zijn. Bedenk wel dat het dan ook wat lastiger kan worden om goed maatwerk te leveren. Met WordPress is dit daarentegen juist weer wel goed mogelijk. In dat opzicht is het verschil tussen de drie opties dan ook het meest duidelijk naar voren te brengen. Hoe meer specifiek de website aan persoonlijke wensen moet voldoen, hoe geschikter WordPress hiervoor is. Inmiddels hebben we al meer dan 350 projecten achter de rug.
Bekijk ons werk om een beeld te krijgen van onze kwaliteiten!

Bekijk ook:

Lees ook: